ข้อมูลหอพักนักศึกษาส่วนกลาง

กลุ่มหอพักส่วนกลาง

เป็นหอพักซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหอพักทั้งหมด จำนวน 26 หลัง เป็นหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 11 หลัง และหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 15 หลัง โดยแยกเป็นหน่วยบริการหอพักทั้งหมด 6 หน่วยบริการหอพัก ดังนี้

หน่วยบริการหอพักที่  1 

มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 2, 3, 4, 26 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  2

มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 13, 14, 19, 20 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  3

มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 3 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 1, 17, 18 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  4

มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 21, 23, 24, 25 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  5

มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 6 หอพัก ได้แก่ หอพักชายที่ 5, 7, 8, 9, 10, 22 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด

หน่วยบริการหอพักที่  6

มีห้องพักนักศึกษาทั้งหมด 5 หอพัก ได้แก่ หอพักชายที่ 11, 12, 15, 16, 27 โดยมีรายละเอียดหอพักดังนี้ .. รายละเอียดทั้งหมด