การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลางและการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2446/2565
เรื่องการบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

 

ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (1-27) เพื่อบริการด้านหอพักให้กับนักศึกษา เพื่อให้การบริการนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยคววามเรียบร้อย กองบริการหอพักนักศึกษา จึงให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ .-

  1.  นักศึกษาอยู่หอพักต่อ  ไม่ต้องแจ้งความประสงค์หรือยื่นเอกสารแต่อย่างใด
  2. นักศึกษาไม่อยู่ต่อ กรณีสละสิทธิ์
    1.  กรณีสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ยื่นเอกสารคำร้องขอสละสิทธิ์ได้ที่หน่วยบริการหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
    2. กรณียื่นคำร้องออนไลน์  สามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอสละสิทธิ์ออนไลน์  ที่นี่
  3. การสมัครเข้าหอพัก  ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้  ที่หน่วยหอพักนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ
  4. การชำระงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  สแกน QR-CODE ผ่านเว็บไซต์ http://dorm-booking.kku.ac.th  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 5 ธันวาคม 2565
 รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาว์นโหลดประกาศ
ข้อมูลห้องว่าง ตรวจสอบที่ว่าง