วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัย  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.