พันธกิจ

พันธกิจ  :   1.  การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

                2.  จัดบริการที่พักอาศัยให้กับนักศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

                3.  จัดให้มีระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.