หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  สายตรง  043-202841

หมายเลขภายใน  (ภายนอกมหาวิทยาลัย  โทร. 043-009700  ต่อด้วยหมายเลขภายใน)

-  หัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา                               โทร.  44820

-  หน่วยหอพักที่  1   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  2 , 3 , 4 , 26)              42791

-  หน่วยหอพักที่  2   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  13 , 14 , 19 , 20)        42792

-  หน่วยหอพักที่  3   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  1 , 17 , 18)                  42793

-  หน่วยหอพักที่  4   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  21 , 23 , 24 , 25)         42794

-  หน่วยหอพักที่  5   (ดูแลรับผิดชอบหอพักชายที่  5 , 10 ,22)                    42795

-  หน่วยหอพักที่  6   (ดูแลรับผิดชอบหอพักชายที่  9 , 11 , 12 , 27)            42796

-  หน่วยหอพักที่  7   (ดูแลรับผิดชอบหอพักชายที่  7 , 8 , 15 , 16)              42797

-  หน่วยซ่อมบำรุงหอพัก                                                                             42798

-  หน่วยประสานงานหอพัก                                                                          42799 , 44821

-  การเงินและบัญชี                                                                                      44822

 

 

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.