หมายเลขโทรศัพท์

กองบริการหอพักนักศึกษา  สายตรง  043-202841
หมายเลขภายใน  (ภายนอกมหาวิทยาลัย  โทร. 043-009700  ต่อด้วยหมายเลขภายใน)


-  ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา                                                    โทร.  44820

-  หน่วยบริการหอพักที่  1   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  2 , 3 , 4 , 26)               42791

-  หน่วยบริการหอพักที่  2   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  13 , 14 , 19 , 20)        42792

-  หน่วยบริการหอพักที่  3   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  1 , 17 , 18)                  42793

-  หน่วยบริการหอพักที่  4   (ดูแลรับผิดชอบหอพักหญิงที่  21 , 23 , 24 , 25)         42794

-  หน่วยบริการหอพักที่  5   (ดูแลรับผิดชอบหอพักชายที่  5 , 7 , 8 , 9 , 10 ,22)     42795

-  หน่วยบริการหอพักที่  6   (ดูแลรับผิดชอบหอพักชายที่  11 , 12 ,  15 , 16 , 27)  42796

-  หน่วยสารสนเทศและทะเบียนประวัติ                                                                    42797

-  หน่วยซ่อมบำรุงหอพัก                                                                                        42798

-  หน่วยอำนวยการ                                                                                                42799

-  หน่วยพัฒนาคุณภาพ                                                                                         44821

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.