สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  • จองห้องแบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พิมพ์ใบจองห้องพัก Online
  • ไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อมาจองห้อง
  • สามารถดูรูปและแผนผังห้องพักได้
Log In
  1. - นักศึกษาใหม่ เข้าระบบด้วย
    Username: รหัสนักศึกษาไม่มีขีด
    Password: เลขประจำตัวประชาชน
  2. - นักศึกษาเก่า เข้าระบบด้วย KKU-Net

** สามารถจองหอพักได้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์
จากกองบริการหอพักนักศึกษาเท่านั้น **

** สำหรับนักศึกษาที่พิมพ์ใบจองหอพักไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนใช้ firefox ในการพิมพ์ **

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.