สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 • จองห้องแบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พิมพ์ใบจองห้องพัก Online
 • ไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อมาจองห้อง
 • สามารถดูรูปและแผนผังห้องพักได้
Log In
 1. - นักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกระบบ Admissions เข้าระบบด้วย
  Username: เลขที่สมัครสอบ
  Password: เลขประจำตัวประชาชน
  นักศึกษาที่จำเลขที่สมัครสอบไม่ได้ สามารถสืบค้นได้จากเมนูตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ โดยค้นจากเลขประจำตัวประชาชน
 2. - 1.2 นักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือก Tcas รอบ 3 โครงการพิเศษหรือโครงการอื่น ๆ   เข้าระบบด้วย
  Username: รหัสประจำตัวนักศึกษา (ไม่มีเครื่องหมาย - )
  Password: เลขประจำตัวประชาชน

** สามารถจองหอพักได้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์
จากกองบริการหอพักนักศึกษาเท่านั้น **

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.