ข่าวกิจกรรมหอพัก

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2557
      วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ได้จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปีการศึกษา  2557  เมื่อวันเสาร์ที่  18  ตุลาคม  2557 ณ  ห้องโถงหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26 และสนามหน้าหอพักนักศึกษาชายที่  8  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  กรรมการหอพัก  บุคลากรและนักศึกษาที่พักในหอพัก ได้รับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น   โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม   โดยมีวิทยากรจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรม  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผู้เข้าร่วมการอบรม  ซึ่งมีจำนวนกว่า 200  คน

 

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.