ข่าวกิจกรรมหอพัก

สานไมตรีกีฬาชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2557
      วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่  9  พฤศจิกายน  2557  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  ได้จัดโครงการสานไมตรีกีฬาชาวหอ  ประจำปีการศึกษา  2557  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี  โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬามหาสนุก  6  ชนิดกีฬา  ประกอบด้วย  วิ่ง 9 ขา เก้าอี้ดนตรี  กินวิบาก  แฮรี่วิ่งเปี้ยว กินวิบากและชักคะเย่อ  นอกจากนี้  ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดและการประกวดกองเชียร์  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย  ศรีสำราญ  เป็นผู้มอบรางวัลแก่หอพักที่ชนะเลิศ  โดยมีนักศึกษาชาวหอพักมข.เข่าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500  คน  ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน  

ซึ่งมีผลการแข่งขันและผลการประกวดต่าง  ดังนี้  

การแข่งขันกีฬา

ประเภทที่  1   วิ่ง  9  ขา         

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  8 + 13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท     ได้แก่  คู่หอพักที่  7 + 21 + 23

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      800  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่ 12 + 3 + 4

ประเภทที่  2   เก้าอี้ดนตรี      

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  หอพักนพรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล  1,000  บาท     ได้แก่  คู่หอพักที่  16 + 19

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      800  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  11 + 20

ประเภทที่  3   ลูกโป่งน้ำ    

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  15 + 14

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  10 + 18

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      800  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  1 + 26 + 27

ประเภทที่  4   กินวิบาก         

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  8 + 13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  10 + 18

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      800  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  22 + 2

ประเภทที่  5   แฮรี่วิ่งเปี้ยว

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  16 + 19

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  หอพักนพรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      800  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่ 7 + 21 + 23

ประเภทที่  6   ชักคะเย่อ          

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  22 + 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  8 + 13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      800  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  9 + 17

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬา  ได้แก่  คู่หอพักที่  8 + 13

การประกวดขบวนพาเหรด

รางวัลชนะเลิศ            ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  7 + 21 + 23

รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  22 + 2

รองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้รับเงินรางวัล  1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  5 + 24 + 25

รางวัลชมเชย  จำนวน  2  รางวัล  ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ  800  บาท  ได้แก่  คู่หอพักที่  10 + 18     และ คู่หอพักที่  9 + 17

การประกวดกองเชียร์

รางวัลชนะเลิศ            ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  ได้แก่  คู่หอพักที่  8 + 13

รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  7 + 21 + 23

รองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้รับเงินรางวัล  1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  5 + 24 + 25

รางวัลชมเชย  จำนวน  2  รางวัล  ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ  800  บาท   ได้แก่  คู่หอพักที่  9 + 17    และคู่หอพักที่  12 + 3 + 4  

 

                       

 

                      

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.