ข่าวกิจกรรมหอพัก

ปันน้ำใจพี่สู่น้อง กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะชาวหอพัก มข.
      วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2558

สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ร่วมกับนักศึกษาชาวหอพัก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ร่วมกันจัดโครงการปันน้ำใจพี่สู่น้อง  ประจำปีการศึกษา  2557  เมื่อวันเสาร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2558  ณ  โรงเรียนบ้านหนองขาม  ตำบลในเมือง  อำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่พักในหอพักตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคม  อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมจิตสาธารณะ  โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา จากนักศึกษาที่พักในหอพัก  ตลอดจนบริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆ  เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขาม  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น   นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม  เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ - น้อง     

โดยในการนี้  ได้รับเกียรติจากนางสาวไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา  จำนวนเงิน  10,000  บาท  พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม   ซึ่งตลอดทั้งกิจกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.