ข่าวกิจกรรมหอพัก

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559
      วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2559

เมื่อวันเสาร์ที่  27  สิงหาคม  2559  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ได่้จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปีการศึกษา  2559  เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านหอพักนักศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  กรรมการหอพัก  และเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา  ทั้งจากหอพักส่วนกลาง  หอพักนพรัตน์ หอพักสวัสดิการนักศึกษาและหอพักวรอินเตอร์  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.