ข่าวกิจกรรมหอพัก

ชาวหอพัก มข.ร่วมทำบุญออกพรรษา ประจำปี 2559
      วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันเสาร์ที่  29  ตุลาคม  2559  คณะกรรมการหอพักนักศึกษา  ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการทำบุญออกพรรษา  ประจำปี  2559   ณ  วัดป่ามหาวนาราม  บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   เพื่อให้นักศึกษาที่พักในหอพักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสืบทอดประเพณีทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อีกทั้ง   ยังเป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     มีนักศึกษา บุคลากร  ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนบ้านโนนม่วง เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 600  คน  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการทอดผ้าป่าถวายแก่วัดป่ามหาวนาราม  ซึ่งมียอดเงินทำบุญเป็นจำนวนทั้งสิ้น  55,100  บาท โดยในพิธีได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย  และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งร่วมกันสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทั้งนี้ ภายในวัดมีการจัดโรงทานอาหารและน้ำดื่มจากนักศึกษาชาวหอพักทุกหอพักและจากผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.