ข่าวกิจกรรมหอพัก

บุคลากรหอพักในกำกับมอ.ศึกษาดูงานหอพัก มข.
      วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2559  เวลา  14.30  น.  ณ  ห้องประชุม  1  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  นางสาวไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยหอพักนักศึกษา  สังกัดสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ผู้จัดการหอพักนพรัตน์   ผู้จัดการหอพัสวัสดิการนักศึกษา ( 8 หลัง) และผู้จัดการหอพักสวสัดิการนักศึกษา (วรอินเตอร์)  ร่วมให้การต้อนรับ บุคลากรจากสำนักงานหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จำนวน  15  คน นำโดย  นายพิรุณ  จุงสกุล   ผู้จัดการหอพักนักศึกษาในกำกับ  ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยนางสาวไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา       ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  และนางสาวขวัญชนก  อ่อนทอง  ผู้จัดการหอพักนักศึกษาสวัสดิการฯ    ได้นำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา  พร้อมทั้งได้มีการซักถามข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา   จากนั้น  คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมอาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษา (วรอินเตอร์)  โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่น  

 

 

 

 

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.