ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการหอพักสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
      วันที่ประกาศ 7 มีนาคม 2560

เมื่อวันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2560   สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  ได้จัดโครงการหอพักสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา  2559  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน           โดยกิจกรรมภาคเช้าจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  จำนวน  3  ชนิด   ประกอบด้วย   วิ่ง  11  ขา   กินวิบาก   และชักคะเย่อ   นอกจากนี้  ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดและการประกวดกองเชียร์  ซึ่งผู้เข้าแข่งขันของแต่ละทีมมาจากตัวแทนคู่หอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง      และกิจกรรมภาคค่ำ  มีการจัดงานพาแลงชาวหอ  โดยในงานมีกิจกรรมการร่วมรับประทานอาหารของนักศึกษาชาวหอพัก  การประกวดซุ้มกิจกรรมและการประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา     โดยได้รับเกียรติจากนางสาวไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด    มีนักศึกษาชาวหอพักมข.เข่าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500  คน  ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและประสนุกสนาน  

ซึ่งมีผลการแข่งขันและผลการประกวดต่าง  ดังนี้  

การแข่งขันกีฬา

ประเภทที่  1   วิ่ง  11  ขา         

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  8 , 1 , 13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท     ได้แก่  คู่หอพักที่  11 , 14

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  10, 24 , 25

ประเภทที่  2   กินวิบาก      

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล     900  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่   12 , 19 , 26

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล     700  บาท     ได้แก่  คู่หอพักที่  9 , 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      400  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  8 , 1 , 3

ประเภทที่  3   ชักคะเย่อ          

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  10 , 24 , 25

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  15 , 21 , 23

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  27 , 18

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬา  ได้แก่  คู่หอพักที่  8 , 1 , 3  และ คู่หอพักที่ 10 , 24 , 25

 

การประกวดขบวนพาเหรด

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  7 , 13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  22 , 17

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  4 , 16

 

การประกวดกองเชียร์

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  7 , 13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  16 , 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  22 , 17

 

การประกวดซุ้มกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  7 ,13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  16 , 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  11 , 14

 

การประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล   1,500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  9 , 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้รับเงินรางวัล   1,000  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  22 , 17

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้รับเงินรางวัล      500  บาท    ได้แก่  คู่หอพักที่  27 , 18

 

   

   

      

   

      

   

   

 

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.