ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคึภัย ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคึภัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.