การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา

ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

บ้านเลขที่ 123 / 2000 - 2019 หมู่ที่ 16  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

รหัสประจำบ้าน  4099 9907 310

 

การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย

 

  

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.