การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักส่วนกลาง

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีหอพักนักศึกษาเพื่อบริการแก่นักศึกษาทุกชั้นปี แต่ทั้งนี้จำนวนนักศึกษามีเป็นจำนวนมาก หอพักที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาที่มาสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา ดังนั้น กองบริการหอพักนักศึกษาจึงได้บริหารการจัดการโดยจัดที่พักให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่ประสงค์เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลางทุกคน และห้องพักที่เหลือจากการจัดนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เข้าพัก จะจัดให้กับนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2,3,4  ต่อไป  โดยจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษารุ่นพี่ในแต่ละปีการศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม    คู่มือการคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.