การวิเคราะห์การให้บริการกองบริการหอพักนักศึกษา

              การให้บริการด้านหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความความสำคัญแก่หอพักนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นถานที่ให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   การวิเคราะห์การให้บริการกองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.