คำถามที่พบบ่อย

ต้องจ่ายเงินค่าหอพักวันไหน?

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
ขอให้นักศึกษาที่ได้จองห้องพักแล้ว ทำการจัดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2558 โดยตรวจสอบและจัดพิมพ์ได้จากหน้าเวปไซต์ของกองบริการหอพักนักศึกษา

จะสามารถทำการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหอพักได้ทางช่องทางใดบ้าง?

สามารถจ่ายเงินค่าจองห้องจากช่องทางดังนี้
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด ทุกสาขา ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

หากทำการยืนยันการจองห้องพักในระบบไปแล้ว สามารถยกเลิกการจองห้องได้หรือไม่?

สามารถยกเลิกการจองห้องได้ผ่านระบบ โดยเข้าระบบด้วย user และ password ที่เคยเข้าจอง แต่ต้องยกเลิกภายในกำหนดระยะเวลาการจองที่กำหนด คือ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เท่านั้น หลังจากนั้นจะถือว่าการจองห้องพักเสร็จสมบูรณ์และนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ตามอัตราที่กำหนด

ขอทราบรายละเอียดห้องปรับอากาศหอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)?

หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) มีห้องปรับอากาศดังนี้
- หอพักชายที่ 2 (มรกต) ชั้น 2
- หอพักชายที่ 4 (เพทาย) ชั้น 3

- หอพักหญิงที่ 1 (เพชร) ชั้น 2
- หอพักหญิงที่ 3 (บุษราคัม) ชั้น 3

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมหอพักดังนี้
ห้องปรับอากาศ - คนละ 5,400 บาท / คน / ภาคการศึกษา
ห้องปรับอากาศพิเศษ - คนละ 6,075 บาท / คน / ภาคการศึกษา
(มีทีวี + ตู้เย็น)

กำหนดวันเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558?

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ เข้าหอพักในวันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยมหาวิทยาลัยจะออกประกาศเรื่องการกำหนดวันเข้าหอพักของนักศึกษาแต่ละคณะให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.