เปิดระบบจองหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.