ข้อมูลหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มหอพักส่วนกลาง  

เป็นหอพักซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกองบริการหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีหอพักทั้งหมด  จำนวน  26  หลัง  เป็นหอพักนักศึกษาชาย  จำนวน  11  หลัง  และหอพักนักศึกษาหญิง  จำนวน  15 หลัง  รับนักศึกษาเข้าพักได้ทั้งหมด  4,034  คน  ตามรายละเอียดดังนี้

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  1  (ขาวมุกดา)

มีห้องพักจำนวน  87   ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  174    คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

              

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  2  หอพักนานาชาติ  (ดาหลา) 

มีห้องพักจำนวน  75   ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  150 คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  

              - ห้องธรรมดา      คนละ     6,750 บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

              - ห้องปรับอากาศ  คนละ   10,000 บาท / ภาคการศึกษา  

                (เหมาจ่ายรวมค่าน้ำประปา / ค่าไฟฟ้าคิดส่วนเกินจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน  หน่วยละ  3.28  บาท)

 

              

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  3   (วาสนา)

มีห้องพักจำนวน  86   ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  172    คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ 3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

          

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  4   (สุพรรณิการ์)

มีห้องพักจำนวน   86  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172  คน

อัตราค่าธรรมเนรยมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

         

 

หอพักนักศึกษาชายที่  5  (ต้นสน)

มีห้องพักจำนวน  80   ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  160   คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

          

 

 หอพักนักศึกษาชายที่  7  (ต้นรัก)    

มีห้องพักจำนวน 62  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 124  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาชายที่  8  (ต้นไผ่) 

มีห้องพักจำนวน  62 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 124  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาชายที่  9  (ต้นโมก)  

มีห้องพักจำนวน  77  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 154  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาชายที่  10  (ต้นคูณ) 

มีห้องพักจำนวน  77  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 154  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  1,400  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาชายที่  11   (ต้นขาม)

มีห้องพักจำนวน  77  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 154  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  1,400  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาชายที่  12  (ต้นสัก)  

มีห้องพักจำนวน  77  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 154  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  13  (กรรณิการ์)  

มีห้องพักจำนวน  86  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  14  (มะลิลา)  

มีห้องพักจำนวน  86  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาชายที่  15  (ต้นไทร) 

มีห้องพักจำนวน  86  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

            

 

หอพักนักศึกษาชายที่  16  (ต้นเต็ง) 

มีห้องพักจำนวน  86  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท  / ภาคการศึกษา (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  17  (พราวชมพู) 

มีห้องพักจำนวน  74  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 148  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

      

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  18  (ทานตะวัน)

มีห้องพักจำนวน  7  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 154  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  19  (การะเกด) 

มีห้องพักจำนวน  95 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 190  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

      

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  20  (ลีลาวดี)

มีห้องพักจำนวน  95 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 190  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

      

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  21  (ผกากรอง)

มีห้องพักจำนวน  54 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 108  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

       

        

หอพักนักศึกษาชายที่  22  (ต้นตาล) 

มีห้องพักจำนวน  58 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 116  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

      

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  23  (พลับพลึงทอง)

มีห้องพักจำนวน  61 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 122  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

 

           

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  24  (เฟื่องฟ้า)

มีห้องพักจำนวน  47 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 94  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  1,600  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

 

      

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  25  (ช้องนาง) 

มีห้องพักจำนวน  63 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 126  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  1,600  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

 

      

 

หอพักนักศึกษาหญิงที่  26  (ลดาวัลย์)

มีห้องพักจำนวน  86 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  3  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 258  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  1,800  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

      

 

หอพักนักศึกษาชายที่  27

มีห้องพักจำนวน  62 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 124  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

        

 

กลุ่มหอพักนพรัตน์  (หอพัก  9  หลัง)

         เป็นหอพักของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ  มีจำนวน  9  หลัง  เป็นหอพักนักศึกษาชาย จำนวน  4  หลังและหอพักนักศึกษาหญิง  จำนวน  5  หลัง  แต่ละหลังมีห้องพักจำนวน  107  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  1,926  คน

     อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  (เหมาจ่ายรวมค่าน้ำประปา)

      -  ห้องพักธรรมดา                คนละ  4,160  บาท / ภาคการศึกษา

      -  ห้องปรับอากาศ                คนละ  5,560  บาท / ภาคการศึกษา

      -  ห้องปรับอากาศพิเศษ        คนละ  6,255  บาท / ภาคการศึกษา

      -  ค่าไฟฟ้า                         หน่วยละ  4.1007  บาท  (ตามการใช้จริง)

      

      

 

 

 

 

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.