ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดนโยบายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหอพักนักศึกษา โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปีการศึกษา นั้น  บัดนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจำปีการศึกษา  2561   ตามรายละเอียดดังนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1.1  เป็นข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า      ปริญญาตรีและรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า

           1.2  สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้

           1.3  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกองบริการหอพักนักศึกษาได้    

           1.4  ต้องพักอาศัยประจำหอพักนักศึกษา

 

2. การรับสมัคร

                  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษา  (สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษา    หญิงที่  26)   ในระหว่างวันที่  1 - 25  พฤษภาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ   หรือดาวน์โหลด                  ใบสมัครได้จากเวปไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา   dorm.kku.ac.th  

                  ทั้งนี้   ผู้สมัครต้องเขียนแผนงานการจัดกิจกรรมของหอพักนักศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งแผนงาน            ดังกล่าวต้องนำมาปฏิบัติจริงใน  1  ปีการศึกษา  โดยแนบพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

                 ก.   แผนงานการจัดกิจกรรมภายในหอพักนักศึกษา

                 ข.   แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวินัยนักศึกษา

                 ค.   แผนงานการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานในหอพักนักศึกษา 

 

3. การพิจารณาคัดเลือก

                  พิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  2561   เวลา  09.00  น.            เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกองบริการหอพักนักศึกษา  (สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่  26)  

 

4. การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก                     

                 ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่  15  มิถุนายน  2561   ณ   กองบริการหอพักนักศึกษา          (สำนักงานชั้นล่างหอพักหญิงที่  26)  และทางเวปไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา  dorm.kku.ac.th

                                   

        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   กองบริการหอพักนักศึกษา   หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2841 หรือสายภายใน  42799 , 44821     

 

ดาวน์โหลด   ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  ประจำปีการศึกษา 2561

 

ดาวน์โหลด   ใบสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

 

                                 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.