ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2561

       ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา  ได้กำหนดให้นักศึกษาที่สมัครเข้าพักในหอพัก  ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา  2560 ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  4    ถึงวันอาทิตย์ที่  10   มิถุนายน  2561  นั้น  เพื่อให้บริการและอำนวยความสะกวดแกนักศึกษา  กองบริการหอพักนักศึกษา  จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงิน  จากเดิม  เป็นวันพุธที่  30  พฤษภาคม  ถึงวันอาทิตย์ที่  10  มิถุนายน  2561  โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักผ่านเวปไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา dorm.kku.ac.th และยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

        ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยหอพัก  เพื่อขอรับกุญแจห้องพัก  ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  2561  เป็นต้นไป  

        อนึง  หน่วยหอพักนักศึกษา  เปิดบริการจ่ายกุญแจห้องพักเป็นกรณีพิเศษ  ในวันเสาร์ที่  9  และวันอาทิตย์ที่  10   มิถุนายน  2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.   

   Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.