ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันเข้าหอพักนักศึกษานักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน 2561

กำหนดวันเข้าหอพักนักศึกษาใหม่    วันที่  28 - 29  กรกฎาคม  2561

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดวันเข้าหอพักสำหรับให้นักศึกษาใหม่  ชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2561  ในวันเสาร์ที่  28 และวันอาทิตย์ที่  29  กรกฎาคม  2561   ตั้งแต่เวลา  08.30 - 17.00  น.   โดยนักศึกษาติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่หอพักนักศึกษาที่เลือกจอง พร้อมทั้ังแสดงหลักฐานการเข้าพักดังนี้

               1.  บัตรประจำตัวประชาชน

               2. ใบสมัครเข้าพักในหอพัก  ที่พิมพ์ผ่านระบบการจองหอพักออนไลน์  ซึ่งกรอกข้อมูลและ  ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 

               3.  หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

 

กำหนดวันชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

               นักศึกษาที่พักในหอพัก  ต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ผ่านเวปไซต์ dorm.kku.ac.th และยื่นชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขา  ตามกำหนดการดังนี้

               1. นักศึกษารุ่นพี่  (ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)  พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน  ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13  กรกฎาคม  2561  ถึงวันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561

               2. นักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) 

                   2.1  นักศึกษาใหม่รอบรับตรง (โควต้า) หรือนักศึกษาซึ่งจองหอพักออนไลน์ ในรอบที่ 1 (วันที่ 1 - 15 มิถุนายน  2561) พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและยื่นชำระเงิน   ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2560  ถึงวันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561
                  2.2  นักศึกษาใหม่รอบแอดมิชชั่นและโครงการพิเศษ  หรือนักศึกษาซึ่งจองหอพักออนไลน์ ในรอบที่ 2  พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและยื่นชำระเงิน   ได้ตั้งแต่วันพุธ  25  กรกฎาคม  2561  ถึงวันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.