ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้  กองบริการหอพักนักศึกษา จะได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งและรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงานให้ทราบต่อไปPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.