ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 3 กรกฎาคม 2561

               เพื่อให้การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2561  เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27)   หอพักนพรัตน์   หอพักสวัสดิการนักศึกษาและหอพักวรอินเตอร์   ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาโดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินด้วยตนเองผ่านเวปไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา dorm.kku.ac.th และยื่นชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ทุกสาขา  ตามกำหนดดังนี้

 

1. นักศึกษารุ่นพี่  (ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป) 

    พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและยื่นชำระเงิน  ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13  กรกฎาคม  2561     ถึงวันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561

 

2. นักศึกษาใหม่   

    2.1 นักศึกษาใหม่รอบรับตรง (นักศึกษาที่จองหอพักรอบที่ 1) พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและยื่นชำระเงิน 

         ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม  2561  ถึงวันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561

   2.2 นักศึกษาใหม่รอบแอดมิชชั่นและโครงการพิเศษ (นักศึกษาที่จองหอพักรอบที่ 2) พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระ

        เงินและยื่นชำระเงิน  ได้ตั้งแต่วันพุธที่  25  กรกฎาคม  2561  ถึงวันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561

 

               ทั้งนี้ นักศึกษาต้องนำหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานหน่วยหอพัก ก่อนการรับกุญแจห้องพัก และหากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาล่าช้า  อัตราคนละ  50  บาท  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่  494 / 2547   ลงวันที่  21 มิถุนายน 2547)  พร้อมทั้งมีหนี้สินค้างชำระค่าธรรมเนียมหอพักกับมหาวิทยาลัย  หากนักศึกษามีปัญหา หรือข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  กองบริการหอพักนักศึกษา   สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษา หญิงที่ 26  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  043-202841  สายภายใน  42799  

 

ดาวน์โหลด   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.