ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน !!!! เรื่อง กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2561

เพื่อความสะดวกในการเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่  ขอความกรุณาติดต่อเข้าหอพัก  ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม  2561   โดยขอให้นักศึกษาติดต่อยื่นเอกสารหลักฐานการเข้าพัก  พร้อมรับกุญแจห้องพักได้  ณ  หอพักที่นักศึกษาเลือกจอง    ตามรายละเอียดดังนี้

1. ใบสมัครเข้าพักในหอพัก  (ใบจองหอพัก)  ซึ่งพิมพ์จากระบบการจองหอพักออนไลน์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว    ในกรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครจากระบบได้  รวมถึงนักศึกษาที่แจ้งการจองผ่านทาง E-mail  ต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้เรียบร้อยและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  ในใบสมัครด้วย 

 

ดาวน์โหลด  ใบสมัครเข้าพักในหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่

 

2. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก    ซึ่งนักศึกษาต้องชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น

 

3.  บัตรประจำตัวประชาชน

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.