ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาหญิง (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
      วันที่ประกาศ 31 กรกฎาคม 2561

          ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษาได้รับนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  จากการตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าพักในหอพัก  พบว่ามีห้องพักสำหรับนักศึกษาหญิงว่าง  ในหอพักหญิงที่  20 และ 26  ซึ่งสามารถรับนักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) เข้าพักเพิ่มเติมได้     ดังนั้น    จึงขอให้นักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษา    (หอพักส่วนกลาง)    ติดต่อสมัครเข้าพักในหอพัก    ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  2  สิงหาคม  2561  เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  โดยสามารถติดต่อสมัครได้ดังนี้

 

         หน่วยบริการหอพักที่  1   ดูแลรับผิดชอบหอพักนักศึกษาหญิงที่  26

                                             ติดต่อสมัครได้ที่  สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่  3

 

         หน่วยบริการหอพักที่  2   ดูแลรับผิดชอบหอพักนักศึกษาหญิงที่  20

                                             ติดต่อสมัครได้ที่  สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่ 13

             

         ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเขาพัก  เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  แผ่น  เพื่อติดใบสมัครด้วยPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.