ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (สำหรับนักศึกษา ปี 1) ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 3 สิงหาคม 2561Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.