ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ( หอพักที่ 1 - 27 ) และการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2561

                    ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา  ได้จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27)  ประจำปีการศึกษา 2561  นั้น   เพื่อให้การจัดนักศึกษาเข้าพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองบริการหอพักนักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

               1.  การขอสละสิทธิ์เข้าพักในหอพัก  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561

                     นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  หรือนักศึกษา    ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น  ปีการศึกษา  2561   ให้ปฏิบัติดังนี้

                        1.1  ติดต่อขอสละสิทธิ์ได้ที่สำนักงานหน่วยบริการหอพัก  ซึ่งดูแลหอพักที่นักศึกษาพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่  3 - 20  ธันวาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ หากนักศึกษาไม่แจ้งสละสิทธิ์การเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษาประจำภาคปลาย   ซึ่งต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาตามระเบียบที่กำหนดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ 

                        1.2  นักศึกษาที่ขอสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพัก  ต้องย้ายออกจากหอพักพร้อมส่งคืนกุญแจห้องพัก  ภายในวันที่  24  ธันวาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ

               2. การสมัครเข้าอยู่หอพักภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561

                     นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพักที่ว่างและยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักได้ที่สำนักงานหน่วยบริการหอพัก  ได้ตั้งแต่วันที่  17  -  21  ธันวาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ  

                3.   การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561

                     กองบริการหอพักนักศึกษา กำหนดให้นักศึกษาที่พักในหอพักพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านเวปไซต์ http://dorm.kku.ac.th/ และนำไปชำระเงินได้ที่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน)  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ในระหว่างวันที่  24  ธันวาคม  2561   ถึงวันที่  6  มกราคม  2562    ทั้งนี้   หากนักศึกษา ไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกบันทึกหนี้สินค้างชำระค่าธรรมเนียมหอพัก พร้อมทั้งถูกปรับชำระล่าช้าในอัตราคนละ  50  บาท   (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่  494 / 2547  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2547)  

 

ดาว์นโหลด  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง   การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง  ( หอพักที่  1 - 27  ) และการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.