ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินล่าช้า
      วันที่ประกาศ 7 มกราคม 2562

         ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา   ได้กำหนดให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง    หอพักนพรัตน์  หอพักสวัสดิการนักศึกษา  และหอพักวรอินเตอร์  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561  ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักตั้งแต่วันที่  24  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  6  มกราคม  2562   นั้น

          บัดนี้  ได้ครบกำหนดระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวแล้ว   กองบริการหอพักนักศึกษาได้ตรวจสอบรายการชำระเงินแล้ว    พบว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักตามระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่งนักศึกษาจะถูกปรับกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักล่าช้า  ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

          ดังนั้น  จึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ dorm.kku.ac.th และนำไปยื่นชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขา  ได้ตั้งแต่วันที่  7 - 20  มกราคม  2562   หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่านักศึกษามีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.