ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) และการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
      วันที่ประกาศ 21 ตุลาคม 2562

ประกาศ เรื่อง การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) และการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การจัดนักศึกษาเข้าพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.