ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
      วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2562

           ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา  ได้กำหนดให้นักศึกษาที่พักในหอพักส่วนกลาง  หอพักนพรัตน์  หอพักสวัสดิการนักศึกษาและหอพักวรอินเตอร์  ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2562  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  18  พฤศจิกายน  2562  ถึงวันอาทิตย์ที่  1  ธันวาคม  2562  นั้น   เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการเลื่อนการปิดภาคการศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2562  เป็นวันที่  29  พฤศจิกายน  2562    ดังนั้น  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2562  กองบริการหอพักนักศึกษา  จึงขยายเวลาการชำระเงินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่  8  ธันวาคม  2562  

  * หมายเหตุ*  การชำระเงินสามารถชำระได้โดยผ่านApplication ของธนาคาร  ยกเว้น  Krungthai NEXT  หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย  สอบถามแจ้งทาง

  - อีเมล์ หน้าเว็บไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา    - เพจ กองบริการหอพักนักศึกษา https://www.facebook.com/dorm.kku.ac.th/                                                                                         - โทรศัพท์ 043-202841

  Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.