ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดบริการหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก หอพักนักศึกษาส่วนกลาง ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562
      วันที่ประกาศ 14 เมษายน 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา  ประจำภาคพิเศษ  ปีการศึกษา  2562 โดยกำหนดให้มีการเปิดภาคการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม  2563  และปิดภาคการศึกษาในวันอังคารที่ 16  มิถุนายน  2563  นั้น  เพื่อให้การเปิดบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง  สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  กองบริการหอพักนักศึกษา  จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดบริการหอพักนักศึกษาในช่วงภาคพิเศษ  ดังนี้

- ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก     ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25  พฤษภาคม  -  วันจันทร์ที่  8  มิถุนายน  2563  โดยการสแกน QR Code สำหรับชำระเงินได้ทางเว็บไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา dorm.kku.ac.th (มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินใหม่จากเดิม  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาและผู้ปกครองอันเนื่องมาจากผลกระทบจากปัญหา covid19)

  และชำระเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร  (ยกเว้น Krungthai NEXT)  

- รับกุญแจห้องพักและเข้าหอพัก  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30  น.  ณ  หน่วยบริการหอพัก

- ส่งคืนกุญแจห้องพัก                   ภายในวันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30  น.  ณ  หน่วยบริการหอพัก

 

ทั้งนี้  กรณีนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการจองห้องพัก  ขอให้นักศึกษาติดต่อแจ้งการขอยกเลิกได้ที่สำนักงานหน่วยบริการหอพักนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ  โดยสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ ได้ดังนี้

หน่วยบริการหอพักที่ 1  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  4          หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42791

หน่วยบริการหอพักที่ 2  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  13        หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42792

หน่วยบริการหอพักที่ 3  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  18        หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42793

หน่วยบริการหอพักที่ 4  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  24 , 25  หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42794

หน่วยบริการหอพักที่ 5  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  7 , 8      หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42795

หน่วยบริการหอพักที่ 6  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  12 , 16  หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42796 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.