ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักและการเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
      วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2563

1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2563  โดยให้นักศึกษา Login เข้าใช้งานระบบ dorm.kku.ac.th ค้นหาเอกสารการจ่ายค่าหอพักจากเมนู  "พิมพ์ใบจ่ายค่าหอ"  และสแกน QR Code ชำระเงินผ่าน Mobile banking (ยกเว้น Krungthai Next) 

 

2. กำหนดวันเข้าหอพัก วันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยให้นักศึกษาส่งใบสมัครเข้าหอพักและรับกุญห้องพักได้ที่หอพักนักศึกษาที่สมัครเข้าพัก

 

3. มหาวิทยาลัยปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา หอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) ปีการศึกษา 2563 ในอัตราร้อยละ 20 จากอัตราเดิม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ตามรายละเอียดที่แนบ

รายละเอียด  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27)  ประจำปีการศึกษา  2563 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.