ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2563
      วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2563

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีหอพักนักศึกษาเพื่อให้บริการที่พักอาศัยที่มีความสะดวอกและปลอดภัยแก่นักศึกษา ดังนั้นเพี่อให้การจัดบริการด้านหอพักนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักส่วนกลาง  ดังนี้

 

                                                             หมายเหตุ  กำหนดวันเข้าหอพัก  วันที่ 18 - 19  กรกฎาคม  2563Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.