ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 2 พฤษภาคม 2560

       ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดนโยบายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหอพักนักศึกษา โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปีการศึกษา นั้น  บัดนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2560   ตามรายละเอียดดังนี้

 

 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1.1  เป็นข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า

           1.2  สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้

           1.3  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษาได้

           1.4  ต้องพักอาศัยประจำหอพักนักศึกษา

  2.  การรับสมัคร

                  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  (สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่  26)   ในระหว่างวันที่  1 - 19  พฤษภาคม  2560  ในวันและเวลาราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา http://dorm.kku.ac.th  

                  ทั้งนี้   ผู้สมัครต้องเขียนแผนงานการจัดกิจกรรมของหอพักนักศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งแผนงานดังกล่าวต้องนำมาปฏิบัติจริงใน  1  ปีการศึกษา  โดยแนบพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

                 ก.   แผนงานการจัดกิจกรรมภายในหอพักนักศึกษา

                 ข.   แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวินัยนักศึกษา

                 ค.   แผนงานการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานในหอพักนักศึกษา 

  3.   การพิจารณาคัดเลือก

                 พิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  ในวันที่  8  มิถุนายน  2560   เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป      ณ  ห้องประชุมสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  (สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่  26)  

  4.   การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก                     

                  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่  16  มิถุนายน  2560  ณ  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา (สำนักงานชั้นล่างหอพักหญิงที่  26)  และทางเวปไซต์สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  http://dorm.kku.ac.th  

                                                                                                                      

        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา   หมายเลขโทรศัพท์  0-4320-2841  หรือ  สายภายใน  42799 , 44821                      

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

 

ใบสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.