ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคน  ย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นั้น  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2560  ดังนี้

 1.  นักศึกษาที่จะดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย 

      ขอความร่วมมือนักศึกษาย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม เข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย  บ้านเลขที่ 123/2000 - 2019  หมู่ที่  16  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ตามเลขทะเบียนบ้านของแต่ละคณะวิชาดังนี้

บ้านเลขที่ คณะวิชา                               บ้านเลขที่ คณะวิชา

123/2000 แพทยศาสตร์                         123/2010 ศิลปกรรมศาสตร์
123/2001 วิทยาศาสตร์                          123/2011 เกษตรศาสตร์
123/2002 เทคโนโลยี                            123/2012 เภสัชศาสตร์
123/2003 เทคนิคการแพทย์                   123/2013 สาธารณสุขศาสตร์
123/2004 สถาปัตยกรรมศาสตร์              123/2014 ทันตแพทยศาสตร์
123/2005 พยาบาลศาสตร์                      123/2015 สัตวแพทยศาสตร์
123/2006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  123/2016 นิติศาสตร์
123/2007 วิศวกรรมศาสตร์                      123/2017 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
123/2008 บริหารธุรกิจและการบัญชี         123/2018 วิทยาลัยนานาชาติ
123/2009 ศึกษาศาสตร์                          123/2019 เศรษฐศาสตร์

 

2.  การส่งเอกสารใบแจ้งการย้ายที่อยู่  ทร.6

     นักศึกษานำใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ทร.6)  ที่ได้รับ  นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา    ในวันส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันที่ 5 - 6 สิงหาคม  2560  ณ  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   (หากนักศึกษานำส่งหลังวันที่ 6 สิงหาคม 2560 สามารถนำส่งได้ที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26)  ซึ่งทางสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษาจะนำใบแจ้งการย้ายที่อยู่ของนักศึกษา  ไปดำเนินการย้ายเข้ากับสำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลนครขอนแก่นต่อไป 

      อนึ่ง หากนักศึกษาประสงค์จะมาดำเนินการย้ายปลายทางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน และนักศึกษาต้องไปดำเนินการยื่นเอกสารย้ายปลายทางเพื่อแสดงตัวตนกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่นด้วยตนเอง  ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาไม่ได้รับความสะดวก  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการย้ายมาจากต้นทาง

 

 3. การขอยกเว้นการย้ายทะเบียนบ้าน

           นักศึกษาที่รับทุนของภูมิลำเนานักศึกษาที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน    นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.  หรือในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอยกเว้นการย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ในวันส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันที่ 5 - 6 สิงหาคม  2560 ณ  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  (หากนักศึกษานำส่งหลังวันที่ 6 สิงหาคม 2560 สามารถนำส่งได้ที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26)  ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลด  ใบคำร้องขอยกเว้นการย้ายทะเบียนบ้าน.pdf

 

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.