ข่าวประชาสัมพันธ์

รับนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาชาย (หอพักส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
      วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2560

                ตามที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา   ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560  นั้น  บัดนี้  ได้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าพักในหอพักของนักศึกษาแล้ว  พบว่าขณะนี้มีห้องพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชายว่างอยู่จำนวนหนึ่ง   ดังนั้น  เพื่อเป็นการให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาชายที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (หอพักส่วนกลาง)  ติดต่อสมัครเข้าพักในหอพัก  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  17  กรกฎาคม  2560  เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  โดยสามารถติดต่อสมัครได้ดังนี้

 

                  หน่วยหอพักที่  5  ดูแลรับผิดชอบหอพักนักศึกษาชายที่  5 , 10 , 22

                                         ติดต่อสมัครได้ที่  สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาชายที่  22

 

                  หน่วยหอพักที่  6  ดูแลรับผิดชอบหอพักนักศึกษาชายที่  9 , 11 , 12

                                         ติดต่อสมัครได้ที่  สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาชายที่  12

 

                  หน่วยหอพักที่  7  ดูแลรับผิดชอบหอพักนักศึกษาชายที่  7 , 8 , 15 , 16

                                         ติดต่อสมัครได้ที่  สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาชายที่  16Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.