ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2560

             เพื่อให้การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา   จึงขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27)    หอพักนพรัตน์    หอพักสวัสดิการนักศึกษาและหอพักวรอินเตอร์      ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาโดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านทางเวปไซต์สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  http://dorm.kku.ac.th  (เวปไซต์หน้าแรก  เมนู พิมพ์ใบแจ้งหนี้)    และยื่นชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด  (มหาชน)   ทุกสาขาทั่วประเทศ   ตามกำหนดดังนี้

 

1. นักศึกษารุ่นพี่  (ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)  พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและยื่นชำระเงิน  ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14  กรกฎาคม  2560  ถึงวันอาทิตย์ที่  30  กรกฎาคม  2560

2. นักศึกษาใหม่  

    2.1 นักศึกษาใหม่รอบรับตรง (โควต้า)  ที่จองหอพักออนไลน์  รอบที่  1 (วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2560) พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและยื่นชำระเงิน   ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่  14  กรกฎาคม  2560   ถึงวันอาทิตย์ที่  30  กรกฎาคม  2560
   
2.2 นักศึกษาใหม่รอบแอดมิชชั่นและโครงการพิเศษ   ที่จองหอพักออนไลน์  รอบที่  2  (วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2560)  พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและยื่นชำระเงิน   
ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม  2560   ถึงวันอาทิตย์ที่  6  สิงหาคม  2560

 

               ทั้งนี้ นักศึกษาต้องนำหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยหอพักก่อนการรับกุญแจห้องพัก ยกเว้นกรณีนักศึกษา ตามข้อ 2.2  นักศึกษาใหม่รอบแอดมิชชั่นและโครงการพิเศษ  และหากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาล่าช้า  อัตราคนละ  50  บาท  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่  494 / 2547  ลงวันที่  21 มิถุนายน 2547)  พร้อมทั้งมีหนี้สินค้างชำระค่าธรรมเนียมหอพักกับมหาวิทยาลัย  หากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  043-202841  สายภายใน  42799 , 44821

 

ดาวน์โหลด  ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560.pdfPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.