ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 14 กรกฎาคม 2560

                ตามที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ได้เปิดให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง  (หอพักที่ 1 - 27)  ประจำปีการศึกษา 2560  สมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา   ทั้งในส่วนของนักศึกษาที่สมัครด้วยตนเองและสมัครผ่านออนไลน์   ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาแล้วนั้น    บัดนี้  มีนักศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งได้จองห้องพักไว้แล้วแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพัก 

                  ดังนั้น    เพื่อให้การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลาง  (หอพักที่ 1 - 27)  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเข้าพักติดต่อยื่นคำร้องเพื่อขอสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนักศึกษา  ภายในวันพุธที่  26  กรกฎาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ  ตามรายละเอียดดังนี้

 

                  1. นักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1)  ติดต่อยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ได้ที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา   ( สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่  26) 


                  2. นักศึกษารุ่นพี่  (ชั้นปีที่  2 ขึ้นไป)  ติดต่อยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ได้ที่สำนักงานหน่วยหอพักซึ่งดูแลหอพักที่นักศึกษาสมัครเข้าพัก 

 

                   ทั้งนี้   หากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าพักภายในระยะเวลาที่กำหนด  จะถือว่านักศึกษาประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษาและจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาตามระเบียบที่กำหนด Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.