ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันเข้าหอพักนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 17 กรกฎาคม 2560

กำหนดวันเข้าหอพักนักศึกษาใหม่

               มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดวันเข้าหอพักสำหรับให้นักศึกษาใหม่  ชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  22 - 23  กรกฎาคม  2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 - 17.00  น.   โดยนักศึกษาสามารถติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่หอพักนักศึกษาที่เลือกสมัคร พร้อมทั้ังแสดงหลักฐานดังนี้

 

               1.  บัตรประจำตัวประชาชน

               2. ใบสมัครเข้าพักในหอพัก  ที่พิมพ์ผ่านระบบการจองหอพักออนไลน์  ซึ่งกรอกข้อมูลและ  ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 

               3.  หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา   (เฉพาะนักศึกษาใหม่รับตรงที่จองหอพักวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2560)

 

           อนึ่ง  สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้พิมพ์ใบสมัครเข้าหอพักผ่านระบบออนไลน์  จะต้องขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน   (เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป  เพื่อติดในใบสมัคร)  และส่งก่อนการรับกุญแจห้องพักPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.