ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินล่าช้า
      วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2560

          ตามที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา   ได้กำหนดให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง    หอพักนพรัตน์  หอพักสวัสดิการนักศึกษา  และหอพักวรอินเตอร์  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2560  ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักตั้งแต่วันที่  14  กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2560   นั้น

          บัดนี้  ได้ครบกำหนดระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าวแล้ว  ซึ่งสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษาได้ตรวจสอบรายการชำระเงินแล้ว    พบว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ตามระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่งนักศึกษาจะถูกปรับกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักล่าช้า  ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

          ดังนั้น  จึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่านหน้าเวปไซต์ dorm.kku.ac.th และนำไปยื่นชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขา  ได้ตั้งแต่วันที่  7 - 20  สิงหาคม  2560  หากพ้นกำหนดนี้แล้วนักศึกษาจะถือว่านักศึกษามีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.