หอพักคณะ

คณะแพทยศาสตร์

  • หอพักคณะแพทยศาสตร์ มีทั้งหมด 4 หอพัก

– หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 (หญิง)
– หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 (ชาย)
– หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3 ประกอบด้วย อาคาร A(ชาย) B(หญิง) C(ชาย)
– หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 (ชาย) อาคาร 7 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 2-7 โซน C
ชั้น 6 โซน A
ชั้น 7 โซน AB
– หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 (หญิง) อาคาร 7 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 2-5 โซน AB
ชั้น 6 โซน B

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มข. โทร. 043009700 ต่อ 63471 , 043-363471 , 087-0623392

Facebook ===> https://www.facebook.com/med.kku.sff/

คณะพยาบาลศาสตร์

  • หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มีทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพัก  A B C D
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043202559
Facebook === > https://www.facebook.com/nursingdorm

คณะทันตแพทยศาสตร์

  • หอพักคณะทันตแพทยศาสตร์ มีทั้งหมด 4 หอพัก แยกเป็น
– หอพักชาย 2 หอพัก ได้แก่ หอพักชายที่ 1 , หอพักชายที่ 2
– หอพักหญิง 2 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 3 , หอพักหญิงที่ 4
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 043-202405 , 086-4582157