วิสัยทัศน์ (Vision)

กองบริการหอพักนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ห้บริการที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

พันธกิจ (Mission)

✔️ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

✔️ จัดบริการที่พักอาศัยให้กับนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

✔️ จัดให้มีระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

นางสาวไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ
ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)

จองหอพักออนไลน์ / พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าหอพัก
แจ้งซ่อมออนไลน์
แจ้งรับพัสดุ ไปรษณีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมหอพัก

ข้อมูลหอพักนักศึกษา

home-icon-png
กลุ่มหอพักส่วนกลาง
หอพักนักศึกษาส่วนกลาง
(หอพักที่ 1 – 27)
home-icon-png
กลุ่มหอพักคณะ
หอพักคณะ (แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, ทันตเพทย์ศาสตร์)
home-icon-png
กลุ่มหอพักในกำกับ
หอพักวรเรสซิเดนซ์ (8 หลัง) หอพักนพรัตน์ (9 หลัง) หอพักอินเตอร์
home-icon-png
กลุ่มหอพักเครือข่าย
หอพักภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัย

การให้บริการสำหรับนักศึกษา