ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองบริการหอพักนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการหอพัก การบริการและสวัสดิการภายในหอพัก การจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่พักในหอพัก และการซ่อมบำรุงหอพัก พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติร่วมต้อนรับ