บุคลากรกองบริการหอพักนักศึกษา

master
ไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ
ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา
pairatkh@kku.ac.th
โทร. 44820
No-Image
อรนงค์  ศรีจารุเดช
หัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษาหอพัก
yorran@kku.ac.th
โทร. 42796
DSC_0023
เพ็ญนภา  ชนะทัพ
หัวหน้างานบริหารหอพัก
cpenna@kku.ac.th
โทร. 44821

งานพัฒนาและบำรุงรักษาหอพัก

หน่วยบริการหอพักที่ 1
No-Image
ปิยวรรณ  ยันบัวบาน
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 1
ypiyaw@kku.ac.th
โทร. 42791
110
วีรยา  ศิลาวิเศษ
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 1
veerayasi@kku.ac.th
โทร. 42791
หน่วยบริการหอพักที่ 2
62672
นภัสนันท์  สุดใด
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 2
napapi@kku.ac.th
โทร. 42792
001
อรุณี  ศรีจำนงค์
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 2
aruneesr@kku.ac.th
โทร. 42792
หน่วยบริการหอพักที่ 3
111638
กรรณฏา  ยศสุ
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 3
swarar@kku.ac.th
โทร. 42793
111609
ธนิดา  พลศักดิ์
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 3
tanidapo@kku.ac.th
โทร. 42793
หน่วยบริการหอพักที่ 4
220
พัชราภรณ์  ภัทรารักษ์
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 4
patcharpronph@kku.ac.th
โทร. 42794
007
ญาณิฐา  ลำเพ็ง
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 4
chamermtla@kku.ac.th
โทร. 42794
หน่วยบริการหอพักที่ 5
255217
ก้องฟ้า  ขันธ์ชารี
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 5
kongkh@kku.ac.th
โทร. 42795
86040
นฤมล  โฮมป่า
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 5
naruho@kku.ac.th
โทร. 42795
DSC_0011
พลสิทธิ์  ชุมมณเฑียร
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพักที่ 5
ponlch@kku.ac.th
โทร. 42795
012
ชาลี  แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพักที่ 5
chakae@kku.ac.th
โทร. 42795
หน่วยบริการหอพักที่ 6
No-Image
อรนงค์  ศรีจารุเดช
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 6
yorran@kku.ac.th
โทร. 42796
DSC_0060
เบญจวรรณ  ขุนเทิ้ง
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 6
benjkh@kku.ac.th
โทร. 42796
008
จันทิรา  ไชยสิน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
jantch@kku.ac.th
โทร. 42796
010
อุไรพร  อิ่มนาง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
auraim@kku.ac.th
โทร. 42796
1101
อาทิตย์  อุปฮาต
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
rathau@kku.ac.th
โทร. 42796
1100
บัว  โนนศรี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
buanon@kku.ac.th
โทร. 42796

งานบริหารหอพัก

หน่วยพัฒนาคุณภาพ
DSC_0023
เพ็ญนภา  ชนะทัพ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ
cpenna@kku.ac.th
โทร. 44821
DSC_0069
พัชรินทร์  แสนนา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
patcsa@kku.ac.th
โทร. 42799
หน่วยอำนวยการ
48343
วลีรัตน์  คำสีทา
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
kitaratka@kku.ac.th
โทร. 44822
หน่วยสารสนเทศและทะเบียนประวัติ
004
เจษฎาภรณ์ สมประสงค์
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและทะเบียนประวัติ
jedsaso@kku.ac.th
โทร. 42797
003
สังวาลย์  เปรมสุทธารัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
sangpr@kku.ac.th
โทร. 42799
หน่วยซ่อมบำรุงหอพัก
DSC_0019
ทรงวุฒิ  อดทน
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
songod@kku.ac.th
โทร. 42798
No-Image
ประสิทธิ์  วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยซ่อมบำรุง
prasit@kku.ac.th
โทร. 42798
011
ปาคม  ครุฑชัย
ช่างไฟฟ้า
pakokr@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0056
ศุภการย์  คลังบุญครอง
ช่างไฟฟ้า
supakl@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0026
ศิริ  โกกอุ่น
ช่างไฟฟ้า
sirigo@kku.ac.th
โทร. 42798
002
ปรีชา  จุลมา
ช่างไฟฟ้า
peecju@kku.ac.th
โทร. 42798
Master
วิทวัส  โกกอุ่น
ช่างไม้
withgo@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0014
จิตติทร  คุณธะรักษ์
ช่างไม้
jittku@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0062-2
อรรถพล  ชนะการี
ช่างประปา
@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0059
นัฐพล  มาโสภา
ช่างไม้
natthma@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0007
สกล  กันหา
ช่างไม้
sakogu@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0022
วิมล  ทันเขิม
ช่างประปา
wimoth@kku.ac.th
โทร. 42798
DSC_0015
โสภา  เดชแพง
ช่างประปา
sopade@kku.ac.th
โทร. 42798
005
อรุณ  เพียหอชัย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
aroopr@kku.ac.th
โทร. 42798