บุคลากรกองบริการหอพักนักศึกษา

220
พัชราภรณ์  ภัทรารักษ์
หัวหน้างานบริหารหอพัก
patcharpronph@kku.ac.th
ก้องฟ้า
ก้องฟ้า  ขันธ์ชารี
หัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษาหอพัก
kongkh@kku.ac.th

งานบริหารหอพัก

หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร
S__1695761
อรนงค์  ศรีจารุเดช
หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร
yorran@kku.ac.th
หน่วยอำนวยการ
48343
วลีรัตน์  คำสีทา
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
kitaratka@kku.ac.th
โทร. 44822
DSC_0069
พัชรินทร์  แสนนา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
patcsa@kku.ac.th
โทร. 42799
DSC_2075
ประสิทธิ์  วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
prasit@kku.ac.th
หน่วยสารสนเทศและนวัตกรรม
004
เจษฎาภรณ์ สมประสงค์
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและนวัตกรรม
jedsaso@kku.ac.th
หน่วยให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาพิเศษ
62672
นภัสนันท์  สุดใด
หัวหน้าหน่วยให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาพิเศษ
napapi@kku.ac.th
หน่วยบริการหอพักที่ 1 (โทร. 42791)
DSC_2096
ปิยวรรณ  ยันบัวบาน
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 1
ypiyaw@kku.ac.th
DSC_5258
กัญญาณัณฐ์  ประดับคำ
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 1
kanypad@kku.ac.th
หน่วยบริการหอพักที่ 2 (โทร. 42792)
62672
นภัสนันท์  สุดใด
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 2
napapi@kku.ac.th
001
อรุณี  ศรีจำนงค์
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 2
aruneesr@kku.ac.th
หน่วยบริการหอพักที่ 3 (โทร. 42793)
111638
กรรณฏา  ยศสุ
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 3
swarar@kku.ac.th
111609
ธนิดา  พลศักดิ์
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 3
tanidapo@kku.ac.th
หน่วยบริการหอพักที่ 4 (โทร. 42794)
220
พัชราภรณ์  ภัทรารักษ์
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 4
patcharpronph@kku.ac.th
007
ญาณิฐา  ลำเพ็ง
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 4
chamermtla@kku.ac.th
หน่วยบริการหอพักที่ 5 (โทร. 42795)
ก้องฟ้า
ก้องฟ้า  ขันธ์ชารี
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 5
kongkh@kku.ac.th
86040
นฤมล  โฮมป่า
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 5
naruho@kku.ac.th
012
ชาลี  แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
chakae@kku.ac.th
หน่วยบริการหอพักที่ 6 (โทร. 42796)
S__1695761
อรนงค์  ศรีจารุเดช
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 6
yorran@kku.ac.th
DSC_5343
กนกศรี  สุขวิเศษ
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 6
kanoksuk@kku.ac.th
008
จันทิรา  ไชยสิน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
jantch@kku.ac.th
010
อุไรพร  อิ่มนาง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
auraim@kku.ac.th
1101
อาทิตย์  อุปฮาต
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
rathau@kku.ac.th
1100
บัว  โนนศรี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
buanon@kku.ac.th

งานพัฒนาและบำรุงรักษาหอพัก

หน่วยซ่อมบำรุงหอพัก (โทร. 42798)
DSC_4960
ทรงวุฒิ  อดทน
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
songod@kku.ac.th
DSC_4543
ปาคม  ครุฑชัย
ช่างไฟฟ้า
pakokr@kku.ac.th
DSC_4545
ศุภการย์  คลังบุญครอง
ช่างไฟฟ้า
supakl@kku.ac.th
DSC_4549
ปรีชา  จุลมา
ช่างไฟฟ้า
peecju@kku.ac.th
DSC_4561
จิตรติทร  คุณธะรักษ์
ช่างไฟฟ้า
jittku@kku.ac.th
DSC_4557
วิทวัส  โกกอุ่น
ช่างไม้
withgo@kku.ac.th
DSC_4547
นัฐพล  มาโสภา
ช่างไม้
natthma@kku.ac.th
DSC_4536
สกล  กันหา
ช่างไม้
sakogu@kku.ac.th
DSC_4553
อภิสิทธิ์  ลีทองดี
ช่างไม้
apisit@kku.ac.th
DSC_4552
อรรถพล  ชนะการี
ช่างประปา
@kku.ac.th
DSC_4541
วิมล  ทันเขิม
ช่างประปา
wimoth@kku.ac.th
DSC_4963
ธรรมนูญ เนื่องอาชา
ช่างประปา
@kku.ac.th
DSC_4540
โสภา  เดชแพง
ช่างประปา
sopade@kku.ac.th
DSC_4555
อรุณ  เพียหอชัย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
aroopr@kku.ac.th