บุคลากรกองบริการหอพักนักศึกษา

DSC_5315-2
เพ็ญนภา ชนะทัพ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา
cpenna@kku.ac.th
DSC_5280
ก้องฟ้า  ขันธ์ชารี
หัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษาหอพัก
kongkh@kku.ac.th
DSC_5266
พัชราภรณ์ ภัทรารักษ์
หัวหน้างานบริหารหอพัก
patcharpronph@kku.ac.th

งานบริหารหอพัก

หน่วยบริการหอพักที่ 1 เบอร์ภายใน 42791

DSC_5380
ปิยวรรณ  ยันบัวบาน
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 1
ypiyaw@kku.ac.th
DSC_5253
กัญญาณัฏฐ์  ประดับคำ
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 1
kanypad@kku.ac.th
DSC_5366
จันทิรา  ไชยสิน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
jantch@kku.ac.th

หน่วยบริการหอพักที่ 2 เบอร์ภายใน 42792

DSC_5361
นภัสนันท์  สุดใด
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 2
napapi@kku.ac.th
DSC_5298
อรุณี  ศรีจำนงค์
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 2
aruneesr@kku.ac.th

หน่วยบริการหอพักที่ 3 เบอร์ภายใน 42793

48590
กรรณฏา  ยศสุ
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 3
swarar@kku.ac.th
DSC_5349
กนกศรี  สุขวิเศษ
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 3
kanoksuk@kku.ac.th

หน่วยบริการหอพักที่ 4 เบอร์ภายใน 43794

DSC_5266
พัชราภรณ์  ภัทรารักษ์
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 4
patcharpronph@kku.ac.th
DSC_5239
ญาณิฐา  ลำเพ็ง
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 4
chamermtla@kku.ac.th

หน่วยบริการหอพักที่ 5 เบอร์ภายใน 42795

DSC_5280
ก้องฟ้า  ขันธ์ชารี
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 5
kongkh@kku.ac.th
DSC_5235-2
นฤมล  โฮมป่า
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 5
naruho@kku.ac.th
DSC_5373
ชาลี  แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพักที่ 5
chakae@kku.ac.th

หน่วยบริการหอพักที่ 6 เบอร์ภายใน 42796

48590
กรรณฏา  ยศสุ
หัวหน้าหน่วยบริการหอพักที่ 6
swarar@kku.ac.th
DSC_5306
ธนิดา  พลศักดิ์
ธุรการหน่วยบริการหอพักที่ 6
tanidapo@kku.ac.th
DSC_5338
บัว  โนนศรี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
buanon@kku.ac.th
DSC_5340
อุไรพร  อิ่มนาง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
auraim@kku.ac.th
DSC_5353
อาทิตย์  อุปฮาต
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหอพัก
rathau@kku.ac.th

หน่วยอำนวยการ เบอร์ภายใน 44822, 42799

DSC_5248
วลีรัตน์  คำสีทา
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
kitaratka@kku.ac.th
DSC_5270
พัชรินทร์  แสนนา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
patcsa@kku.ac.th
No-Image
ประสิทธิ์  วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
prasit@kku.ac.th

หน่วยสารสนเทศและนวัตกรรม เบอร์ภายใน 42797

DSC_5286
เจษฎาภรณ์ สมประสงค์
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและนวัตกรรม
jedsaso@kku.ac.th

งานพัฒนาและบำรุงรักษาหอพัก

หน่วยซ่อมบำรุงหอพัก เบอร์ภายใน 42798

DSC_4960
ทรงวุฒิ  อดทน
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
songod@kku.ac.th
DSC_4543
ปาคม  ครุฑชัย
ช่างไฟฟ้า
pakokr@kku.ac.th
DSC_4545
ศุภการย์  คลังบุญครอง
ช่างไฟฟ้า
supakl@kku.ac.th
DSC_4561-2
จิตติทร  คุณธะรักษ์
ช่างไฟฟ้า
jittku@kku.ac.th
DSC_4549
ปรีชา  จุลมา
ช่างไฟฟ้า
peecju@kku.ac.th
DSC_4557
วิทวัส  โกกอุ่น
ช่างไม้
withgo@kku.ac.th
DSC_4547
นัฐพล  มาโสภา
ช่างไม้ – ช่างปูน
natthma@kku.ac.th
DSC_4532
สกล  กันหา
ช่างไม้ – ช่างปูน
sakogu@kku.ac.th
DSC_4553
อภิสิทธิ์  ลีทองดี
ช่างไม้ – ช่างปูน
apisit@kku.ac.th
DSC_4541
วิมล  ทันเขิม
ช่างประปา
wimoth@kku.ac.th
DSC_4540
โสภา  เดชแพง
ช่างประปา
sopade@kku.ac.th
DSC_4552
อรรถพล  ชนะการี
ช่างประปา
attapch@kku.ac.th
DSC_4963
ธรรมนูญ  เนื่องอาชา
ช่างประปา
thamnu@kku.ac.th
DSC_4555
อรุณ  เพียหอชัย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
aroopr@kku.ac.th