admin

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษา […]

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) ภาคการศึ

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ปีการศึกษา 2567

  เอกสารเพิ่มเติม  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ปีการศึกษา 2567 Read More »

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 182/2567 เรื่องรับสมัค

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) รุ่นพี่ ประจำปีการศึกษา 2567

  เอกสารประกาศเพิ่มเติม  การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพั

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) รุ่นพี่ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

โครงการหอพักสัมพันธ์และตลาดนัดชาวหอ ปีการศึกษา 2566

กองบริการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง

โครงการหอพักสัมพันธ์และตลาดนัดชาวหอ ปีการศึกษา 2566 Read More »

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลางและชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลางและชำระค่าธรรมเนียมหอพักน

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลางและชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 Read More »