โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน