โครงการหอพักสัมพันธ์และตลาดนัดชาวหอ ปีการศึกษา 2566

กองบริการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ได้จัดโครงการหอพักสัมพันธ์และตลาดนัดชาวหอ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. เพียรศักดิ์ ภักดิ์ดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศึกเก่าสัมพันธ์ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการหอพักสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน