หน่วยบริการหอพักที่ 1

 

หน่วยบริการหอพักที่ 1 มีหอพักทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักญิงที่ 2, 3, 4, 26

  • หอพักนักศึกษาหญิงที่  2  หอพักนานาชาติ  มีห้องพักจำนวน  75   ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  150 คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  

              – ห้องธรรมดา      คนละ     6,750 บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

              – ห้องปรับอากาศ  คนละ   10,000 บาท / ภาคการศึกษา  

                (เหมาจ่ายรวมค่าน้ำประปา / ค่าไฟฟ้าคิดส่วนเกินจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน  หน่วยละ  3.28  บาท)

  • หอพักนักศึกษาหญิงที่  3  มีห้องพักจำนวน  86   ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  172    คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ 3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

  • หอพักนักศึกษาหญิงที่  4  มีห้องพักจำนวน   86  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

  • หอพักนักศึกษาหญิงที่  26  มีห้องพักจำนวน  86 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  3  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 258  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,600  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)